ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු දිනය සැමරීම සඳහා නම් කරන ලද දිනය ජුනි 30යි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය, A / RES / 72/278 යෝජනාවෙන් ජාතික සැලසුම් හා උපායමාර්ගවල පාර්ලිමේන්තු වල කාර්යභාරය හඳුනාගෙන ඇති අතර ජාතික හා ගෝලීය මට්ටමින් වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ වගවීමක් සහතික කරයි. 1889 දී අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය (අයිපීයූ) - පාර්ලිමේන්තු ගෝලීය සංවිධානය - පිහිටුවන ලද දිනය ද එයයි.

Previous Postප්‍රේමදාස ආණ්ඩුවෙන් එල්.ටී.ටී.ඊ.යට අවි ආයුධ දුන් බව හිටපු ඇමති පිළිගනී
Next Postමහ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට නීතිපතිගේ අනුමැතිය හිමිවේ