නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවස්තු විධිමත්ව සමීක්ෂණය කොට ආරක්ෂා කිරීමට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක්

නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවස්තු විධිමත්ව සමීක්ෂණය කොට ආරක්ෂා කිරීමට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක්

නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවස්තු විධිමත්ව සමීක්ෂණය කොට ආරක්ෂා කිරීමට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක්

පුරාවස්තු විනාශය පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්වයන් ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ඓතිහාසික ස්ථාන කේන්ද්‍රකර ගනිමින් ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීමේ පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ගන්නා වූ මුල් පියවරක් ලෙස නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවස්තු විධිමත්ව සමීක්ෂණය කොට ආරක්ෂා කිරීමට ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් පත්කිරීමට මම තීරණය කළෙමි.


தொல்பொருட்கள் சேதமாக்குதல் சம்பந்தமாக பல தரப்பினரிடமிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாடுகளை ஆராய்ந்து வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை பாதுகாக்கும் ஒரு விரிவான திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான முதல் கட்டமாக கிழக்கு மாகாணத்தில் காணப்படும் தொல்பொருள் இடங்களை ஆராய்ந்து பாதுகாக்க பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளரின் தலைமையிலான ஜனாதிபதி பணிக்குழுவை நியமிக்க முடிவு செய்துள்ளேன்.

ජනපතිතුමාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව


Previous PostPrime Minister says no to Diyagama International Cricket Stadium Project
Next Postයුනිසෙෆ්හි සහය ඇතිව තිරසර ප්‍රතිපත්ති මාලාවකින් සජිත් සටනට