පෙරහුරු මැතිවරණයක් අද අම්බලන්ගොඩදී

පෙරහුරු මැතිවරණයක් අද අම්බලන්ගොඩදී

සෞඛ්‍ය නීති පිළිපදිමින් පෙරහුරු මැතිවරණයක් අද අම්බලන්ගොඩදී


Previous PostEnvironment minister warns tough action against environment polluters
Next Postමැතිවරණ දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අදත් අවිනිශ්චිතයි