මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට නීතිපතිගේ අනුමැතිය හිමිවේ

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට නීතිපතිගේ අනුමැතිය හිමිවේ

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට නීතිපතිගේ අනුමැතිය හිමිවේ


Previous Postජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු දිනය අදයි
Next Postකුමාර් සංගක්කාර ක්‍රීඩාවේ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒ්කකය වෙත