ලීසිං මාෆියාව නවත්වන්න ජනපතිගෙන් පොලිස්පතිට නියෝග

ලීසිං මාෆියාව නවත්වන්න ජනපතිගෙන් පොලිස්පතිට නියෝග

ලීසිං මාෆියාව නවත්වන්න ජනපතිගෙන් පොලිස්පතිට නියෝග

ලීසිං මාෆියාව නවත්වන්න ජනපතිගෙන් පොලිස්පතිට නියෝග. බලහත්කාරයෙන් වාහන අත්පත් කරගැනීම තහනම්. මාස 06 ක් ලීසිං නොගෙවන්න දුන් සහනය අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක නොකරන ලීසිං සමාගම් වලට විරුද්ධව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග.

President Gotabaya Rajapaksa has instructed Police to ensure leasing companies are prevented from seizing vehicles by force. Strict action will be taken against leasing companies who violate the government’s relief scheme of suspending installment payments for six months.

Previous Postවිරෝධතා ගැන ආරක්ෂක ලේකම් කතා කරයි
Next Postබස් ගාස්තු වැඩි කරන්නේ නෑ