සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි, නීතියක් ලෙස මේ සතියේ ගැසට් කිරීමට සැලසුම්

සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි, නීතියක් ලෙස මේ සතියේ ගැසට් කිරීමට සැලසුම්

සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි, නීතියක් ලෙස මේ සතියේ ගැසට් කිරීමට සැලසුම් – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය

මෙම සතිය තුළ සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි, නීතියක් ලෙස ගැසට් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පවසන්නීය.
ඇය සඳහන් කළේ, අදාළ නීති කෙටුම්පත සකස් කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට භාර දුන් බවය.

Previous Postයුද හමුදාව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්කිරීමට නව ක්‍රියාමාර්ග රැසක් – යුද හමුදාපති
Next Postලාංකිකයින් ගෙන්වා ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි